Fishing floats & Accessories

floats

 

 

Считано от 03.11.2021 г. „БОБИ ФИШЕР” ООД е страна по сключен договор с Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по одобрено проектно предложение BG16RFOP002-2.089-5292

„Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Общата стойност на допустимите разходи е 50 000,00 лв., като същата стойност (100%) представлява и безвъзмездна финансова помощ, в това число 42 500,00 лв. от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и 7 500,00 лв. от национално финансиране.

 

Предоставената подкрепа е за осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

 

Срокът за изпълнение на дейностите е 3 месеца и изтича 03.02.2022 г.

 

Дата 05.11.2021 г.

 

Считано от 16.09.2022 г. „БОБИ ФИШЕР” ООД е страна по сключен договор с Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по одобрено проектно предложение Проект: BG16RFOP002-6.002-0104 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“. Общата стойност на допустимите разходи е 52 525,20 лв., като половината от тази стойност (26 262,60 лв.) представлява безвъзмездна финансова помощ предоставена от Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU.

 

Целта на предоставената помощ е за предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

В рамките на проекта ще бъдат придобити дълготрайни материални и нематериални активи, чрез които ще се подобри енергийната ефективност на дейността на дружеството.

Срокът за изпълнение на дейностите е 10 месеца и изтича 16.07.2023 г.

 

Дата 18.09.2022 г.

Come and see our products on STAND A33 European Fishing Tackle Trade Exhibition EFTTEX 2018, from the 28th to 30th of June  2018.

 

 

На 20.02.2020 г. „БОБИ ФИШЕР” ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по одобрено проектно предложение с референтен номер BG16RFOP002-2.040-0665  и наименование „Постигане на устойчив растеж чрез подобряване на производствения капацитет на БОБИ ФИШЕР ООД”.

 

Общата стойност на допустимите разходи е 324 127,00 лв., като 225 888,90 лв. от тях представляват безвъзмездна финансова помощ, в това число 192 855,56 лв. от Европейският съюз чрез Европейският фонд за Регионално развитие и  34 033,34 лв. национално съфинансиране.

 

Целта на проектното предложение е да се повиши на конкурентоспособността на „БОБИ ФИШЕР” ООД и да се повишат производителността и експортния му потенциал. За тази цел чрез инвестиции във високо-технологично производствено оборудване ще се намалят производствените разходи, ще се разшири капацитета на предприятието, ще се разшири асортимента, и ще се осъществи частична промяна в производствения процес.

Срокът за изпълнение на дейностите е 12 месеца.

 

22.02.2020 г.

EFTTEX 2015 Walk Around